Het beleggingsbeleid

Vermogensgroei met beschermingsstrategie

Meer rendement met minder risico door bescherming


Beleggen is ons vak en dat doen we al meer dan 24 jaar succesvol. We verzamelen verschillende gegevens/data over de financiële markten om deze vervolgens te analyseren. Door gebruik te maken van high tech, beperken we je risico’s op verlies, terwijl je tegelijkertijd optimaal kunt profiteren van stijgende koersen.

Gestructureerde en kwantitatieve aanpak: big data voor beleggen


Naast computers en unieke software hebben ook onze experts een rol. De combinatie van Mens & Machine voegt het beste van onze ervaren experts samen met het beste van de computer, waar anderen slechts gebruik maken van één van de twee. Deze unieke 'Mens & Machine'-aanpak leidt ertoe, dat we op lange termijn een bovengemiddeld rendement kunnen behalen. Ons ‘Mens en Machine’-concept onderscheidt zich van andere vermogensbeheerders. Hieronder leggen we uit hoe Mens & Machine bij Perlas samenwerken.

De Machine

Aan de basis van onze unieke beleggingsstrategie met risicobescherming ligt het kwantitatieve beleggingsmodel. Dit model is de afgelopen 24 jaar met zorg gebouwd en verbeterd tot een bewezen concept. In de praktijk komt het neer op een model dat de beste keuze maakt uit 14.000 wereldwijde aandelen en 80.000 obligaties. Kwantitatieve computermodellen worden dus ingezet om onze experts bij te staan in de zoektocht naar bovengemiddeld rendement. De computermodellen (waar dataleveranciers zoals Datastream, Factset, Bloomberg en MSCI hun gegevens aan leveren) zijn geïntregeerd in het kennissysteem van de researchafdeling.

Ons model maakt gebruik van de gegevens (verwachting en opinies) van mensen, als ook van de historische data en berekeningen van computers. Dit systeem waardeert de aandelen en obligaties op een groot aantal factoren en rangschikt ze naar aantrekkelijkheid als belegging.

Uit het model komt een strategische verdeling van aantrekkelijke beleggingstitels, gespreid over verschillende vermogenscategorieën. Onze analisten concentreren zich vervolgens op de titels die daadwerkelijk interessant zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om betere resultaten te behalen.

De Mens

De menselijke bijdrage aan de modellen bestaat uit het aanleveren van een fundamentele analyse van bedrijven en sectoren en macro-economische analyses. De fundamentele analyse is gericht op het vinden van inconsistenties in verwachting van analisten, terwijl macro-economen op zoek zijn naar trendwijzigingen.

Actief beheer versus Passief beheer


Allereerst wordt je geld met de grootst mogelijke zorg voor jou belegd. Dat gebeurt door elke dag actief te bekijken wat de beste keuzes zijn voor een zo hoog mogelijk rendement en een zo laag mogelijk risico. Daarbij spreiden we je risico's door in verschillende soorten beleggingen en regio's te beleggen.

Als je in een fonds investeert kun je kiezen tussen actieve of passieve fondsen. Passieve fondsen, ook wel indextrackers genoemd, kenmerken zich kortweg doordat je ervoor kiest om een bepaalde index te volgen. De samenstelling van deze index is ook de samenstelling van je fonds. Er worden dus geen actieve keuzes gemaakt. Wij geloven juist dat actief beheer waarde toevoegt, zodat er beter wordt gepresteerd dan de gevolgde index. Met ons kwalitatieve model, analyseren we een universum aan aandelen en obligaties. En maken daarbij actief keuzes op basis van verwacht rendement en risico’s. Er zijn voor- en tegenstanders van actief beleggen. Tegenstanders zeggen dat het niet mogelijk is om de markt te verslaan en dat actief beleggen dus onnodig duur is. Perlas onderscheidt zich in de markt met een geavanceerd en uniek beleggingsproces. Ons rationele beleggingsproces is gebaseerd op een diepgaande kennis en analyse van markten en een duidelijke strategie. Een gelijkmatige groei van het vermogen en het beheersen van beleggingsrisico’s op de langere termijn vinden wij belangrijker dan korte termijn gewin.

Optimale spreiding is van groot belang


Naast het maken van de beste keuze uit obligaties en aandelen, is ook spreiding een belangrijke factor om tot een goede risico/rendement verhouding te komen. Als je bijvoorbeeld in een indexfonds investeert spreid je dan genoeg? En hoe zit het met de verdeling over aandelen en obligaties? Allemaal vragen waar je over na moet denken als je wilt beleggen. Het kopen van verschillende fondsen geeft zeker niet altijd de juiste spreiding omdat fondsen elkaar in risico kunnen overlappen. Kortom: om risico’s van een belegging te beperken is een brede spreiding dus belangrijk.

Spreiden kun je op verschillende manieren bereiken:

  • Spreiding over vermogenscategorieën zoals aandelen en obligaties
  • Spreiding over verschillende regio’s zoals Europa, Amerika en de rest van de wereld
  • Spreiding over sectoren zoals telecommunicatie, gezondheid, energie en consumentengoederen

Bepalen van de juiste Asset Allocatie


Asset Allocatie betekent het verdelen van vermogen over verschillende beleggingscategorieën. Deze verdeling bepaalt het risico en dus het verwachte rendement van je fonds. Stop je een groot deel van je geld in aandelen, dan heb je als vanzelfsprekend een andere risico en andere rendementen dan wanneer je geld in obligaties wordt belegd. Welk fonds het beste bij jou past is dus afhankelijk van je risicoprofiel. Dit profiel is afhankelijk van onder meer de doelen die je wil nastreven, je risicobereidheid en het aantal jaren dat je je geld wil beleggen.

In de beleggingswereld onderscheiden we verschillende soorten Asset Allocaties:

  • Strategische Asset Allocatie
  • Tactische Asset Allocatie
  • Operationele Asset Allocatie

Strategische Asset Allocatie

Dit is de verdeling van investeringen over de verschillende vermogenscategorieën. Het ingelegde geld kan verdeeld worden over bijvoorbeeld aandelen, obligaties, alternatieve strategieën en kasgeld. Het belangrijkste doel van een strategische Asset Allocatie is om een beleggingsmix vast te stellen die een optimale balans biedt tussen het verwachte risico en het verwachte rendement van de belegger. De perfecte beleggingsmix bestaat niet, de optimale beleggingsmix bestaat wel. De Asset Allocatie hangt dus samen met je persoonlijke situatie (je beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, kennis en ervaring, risicobereidheid en beleggingshorizon of looptijd). Het idee achter de strategische Asset Allocatie is als volgt: door te spreiden over de verschillende vermogenscategorieën wordt het risico van de ene categorie gecompenseerd met de andere categorie.

Tactische Asset Allocatie

Tactische Asset Allocatie vereist een actieve benadering. De verdeling over vermogenscategorieën, sectoren of individuele aandelen wordt namelijk zo ingevuld, dat de meeste kans op toegevoegde waarde of extra rendement wordt behaald. Er wordt bewust afgeweken van een standaard verdeling. Door bijvoorbeeld meer of minder te investeren in bepaalde regio’s of sectoren wordt gestreefd naar extra rendement of juist naar het voorkomen van verliezen.

Operationele Asset Allocatie

Dit betreft de selectie van individuele aandelen en obligaties. Wij beschikken over een uniek en hoogwaardig, wereldwijd dekkend selectiesysteem voor aandelen. Hierbij worden bijvoorbeeld duizenden ondernemingen beoordeeld met behulp van circa 40 individuele factoren. Deze zijn verdeeld over de blokken: waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. De doelstelling van deze aanpak is te komen tot een beoordelingssysteem per individueel aandeel. Een dergelijk selectiesysteem gebruiken we ook voor de beoordeling van obligaties. De obligaties van de onderliggende ondernemingen worden beoordeeld op basis van factoren die betrekking hebben op rentedekking, groei, winstgevendheid en leverage. Ook hier wordt net als bij aandelen een beoordeling gemaakt per sector en land.

Onze unieke beschermingsconstructie


Wij beschermen je ingelegde geld tegen grote dalingen en andere beleggingsrisico's. Daarvoor gebruiken onze experts verschillende instrumenten.

Groei met minder risico

Sinds het begin van de financiële crisis, is er vraag naar strategieën die heftige koersdalingen voorkomen of beperken. In veel gevallen gaat het reduceren van risico’s ten koste van het rendement. Maar er zijn uitzonderingen. De resultaten van de door ons ontwikkelde en uitgebreid geteste beschermingsstrategieën, laten indrukwekkende resultaten zien.

Actief beschermingsbeleid

Je beleggingen zijn bij Perlas (voor nu en in de toekomst) zoveel mogelijk beschermd tegen klappen op de financiële markten. In tegenstelling tot de heersende opvatting, hoeft deze risicoreductie niet altijd ten koste van je rendement te gaan.

Het grote risico voor beleggers is de ‘black swan’, ofwel staartrisico, genaamd. Een politieke coup, een ramp, een onverwacht faillissement of onvoorspelbare verkiezingen kunnen allemaal impact op je rendement hebben. Maar bij Perlas hoef je daarover geen zorgen te maken. Wij verkleinen de gevolgen van onbekende risico’s terwijl je wél profiteert van koersstijgingen.

  • Risico-analyse
  • Momentum
  • Volatiliteit

Risico-analyse

Traditioneel stellen banken en vermogensbeheerders portefeuilles samen op basis van ‘normale’ verwachtingen. Dan wordt het risico weergegeven in een profiel op basis van calculaties. Je krijgt dan risico-analyses van je belegde geld die beginnen met “In 98% van de gevallen.........”. Dat klinkt geruststellend, maar in werkelijkheid gedragen markten zich veel grilliger. Maar al te vaak blijkt de ingeschatte 98% in werkelijkheid opeens lager te zijn. Dan zijn de effecten in de resterende 2% vaak (extreem) negatief voor je belegde geld. Uitgerekend die ‘niet-normale 2% van de gevallen ...” staat voor paniek veroorzakende schokken in de markt. Deze schokken hebben vaak een spiraal van dalende koersen van de vele soorten beleggingen tot gevolg. De portefeuille is dan meteen véél minder waard en de financiële doelstellingen moeten drastisch bijgesteld worden.

Momentum

We weten het uit talloze onderzoeken: aandelen van financiële waarden die goed hebben gepresteerd, doen dat nog enige tijd. En beleggingen die slecht hebben gepresteerd, zullen ook niet snel stijgen. Deze momenten herkennen we in ons systeem. Bijvoorbeeld in de MSCI World Index. Daarin herkennen we trends die langer dan een aantal maanden zichtbaar waren. Meerdaagse gemiddelden zijn bijvoorbeeld een belangrijke indicator. Aan de hand daarvan berekenen we gedurende een vaste periode de gemiddelde koers. Die gebruiken we in onze strategie om een lange termijn trend op financiële markten te bepalen. En dus ook om het juiste moment voor aan- of verkoop te bepalen.

Volatiliteit

Ook de beweeglijkheid van aandelen (volatiliteit), speelt een belangrijke rol in onze beschermingsstrategie. Die fungeert namelijk als alarm. In stabiele en opgaande markten is de volatiliteit vaak laag. Maar in tijden van (sterk) dalende markten zien wij vaak een stijging van de volatiliteit, die wordt gemeten door de VIX-index. Deze index is een voorbeeld van op- en neergaande bewegingen in de tijd. Die bewegingen monitoren we natuurlijk voortdurend. Want een sterke koersval van aandelen werd in het verleden altijd vergezeld van pieken. Wat doen we als het momentum negatief is en de volatiliteit stijgt? Dan bouwen we portefeuilles af en beschermen zo het vermogen van onze klanten. Want het is vooral de combinatie van momentum en volatiliteit, die onze strategie effectief en succesvol maakt.